Taushetsplikt

Taushetsplikt

Alle som arbeider på krisesenteret har taushetsplikt etter Forvaltningsloven (§§ 13-13e).

Taushetsplikten gjelder også opplysninger som kan røpe at noen har vært i kontakt med tilbudet (Krisesenterlova §5).

Unntak fra taushetsplikten gjelder i spesielle situasjoner, hvor opplysninger kan gis for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på noens helse.

Krisesenteret er pålagt opplysningsplikt til barneverntjenesten når vi har grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

Ønsker du hjelp fra krisesenteret til å kontakte andre hjelpeinstanser, kan du oppheve taushetsplikten for aktuelle opplysninger og instanser.