Psykisk vold

Psykisk vold

Psykisk vold er alle måter å skade, skremme eller krenke på som ikke er direkte fysisk i sin natur, eller måter å styre eller dominere andre på ved hjelp av en bakenforliggende makt eller trussel.

Psykisk vold kan deles inn i 7 undergrupper: direkte trussel, indirekte trussel, degraderende og ydmykende atferd, kontroll, utagerende sjalusi, isolering og emosjonell vold.

  • Direkte trussel er alle direkte ytringer om hva som kommer til å skje av vold dersom en person ikke gjør som du ønsker, eller allerede har gjort noe du ikke ønsket. Dette blir ytterligere effektivt dersom vedkommende som truer tidligere har brukt fysisk vold.

 

  • Indirekte trussel er alle andre måter å få formidlet en mulig fare eller voldelig konsekvens på. Dette kan formidles verbalt med diffuse ytringer eller gjennom kroppen, blikket og stemmen.

 

  • Degraderende og ydmykende atferd er all type atferd som er ment å såre eller krenke en annen person psykisk.

 

  • Kontroll er at en med makt eller trusler tar eller krever kontroll over den andres liv eller deler av det. Kontroll er en innsnevring av andres frihet. Den kontrollerende atferden kan gå på tid, aktivitet, informasjon, sosial kontakt, påkledning, atferd og vaner. Kontrollen skjer ofte i form av utspørring eller avhør.

 

  • Utagerende sjalusi er sjalusi som skremmer og krenker eller som brukes som en måte å styre og kontrollere andre på.

 

  • Isolering er å begrense en annens bevegelsesfrihet gjennom direkte eller direkte press. Isolering er vanlig ved familievold, noen ganger i så stor grad at en familie ikke har omgang med andre. Ved trusler om sanksjoner, for eksempel fysisk vold, kan den voldutsatte isoleres fra å ha kontakt med andre.

 

 • Emosjonell vold er atferd skal få andre til å føle seg små, dårlig eller uviktige. Den skaper vonde følelser hos den andre. Neglisjering eller taushet kan være eksempler på dette.